20 jul 2017 19:14

Sociale reclassering van mindervaliden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de sociale reclassering van mindervaliden. 

In het interprofessioneel akkoord staat vermeld dat de plafondbedragen voor de arbeidsongevallen op 1 januari 2018 met 0,8% stijgen. Deze verhoging heeft een effect op de premie die door de verzekeringsondernemingen aangerekend wordt aan de werkgever, wat buiten het globaal beheer valt. Om de kost voor de werkgever te neutraliseren wordt het bedrag van de bijdrage, die door de verzekeraar aangerekend wordt op de premie en die bestemd is voor het RIZIV, verlaagd.

Dit ontwerp past in het ruimer kader van het akkoord dat de sociale partners hebben gesloten inzake de welvaartsaanpassingen en meer bepaald de stijging van het loonplafond. Dit dossier wordt eveneens historisch gekoppeld met het verlagen van de sociale bijdragen voor de mindervaliden, als compensatie voor het effect van de stijging van de maxima.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden