18 feb 2011 11:41

Sociale zekerheid

Behandeling met Avastin van recidief glioblastoom bij volwassenen

Behandeling met Avastin van recidief glioblastoom bij volwassenen

De behandeling van recidief glioblastoom met Avastin wordt gefinancierd door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid Laurette Onkelinx beslist.

Het gaat om de behandeling van patiënten bij wie recidief glioblastoom, een bepaalde vorm van hersenkanker, in stadium IV werd vastgesteld. Avastin is een geneesmiddel waarvan de werking in een klinische studie aangenomen is, maar dat nog niet door het Europese geneesmiddelenagentschap werd goedgekeurd. Om de patiënten te kunnen behandelen, heeft de firma die Avastin produceert samen met de Belgische overheid een medisch noodprogramma opgestart. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en de ethische commissie hebben het goedgekeurd. Het Rijksinsitutuut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering heeft beslist om het programma te financieren. Het gaat om een zestigtal patiënten per jaar.

 

(*) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de behandeling van recidiverend glioblastoom van stadium IV bij volwassen patiënten, door middel van de farmaceutische specialiteit Avastin®.