04 nov 2011 11:22

Sociale zekerheid

Inwisseling van ecocheques en maaltijdcheques

Inwisseling van ecocheques en maaltijdcheques

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed* dat ecocheques en maaltijdcheques onderling wisselbaar maakt voor de sociale zekerheid. De wijziging komt er op vraag van de sociale partners.

Bedrijven kunnen voortaan ecocheques omzetten in maaltijdcheques en omgekeerd zonder dat ze als loon worden beschouwd. De bedoeling is om een voordeel waarvoor geen bijdrage moet worden betaald te vervangen door een ander gelijkaardig voordeel.

De overige voorwaarden om niet als loon te worden beschouwd blijven integraal gelden.

Het ontwerp dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet voorstelden, wordt aan de Raad van State voorgelegd.

* ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 19bis, § 1, en 19quater, § 1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.