04 nov 2011 11:22

Sociale Zekerheid

Tewerkstelling in de land- en tuinbouwsector

Tewerkstelling in de land- en tuinbouwsector

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed* dat de administratieve procedure vereenvoudigt die de werkgevers van gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouwsector moeten volgen. De belangrijkste vereenvoudiging betreft het gelegenheidsformulier dat de werknemer invult en bijhoudt, en dat de werkgever parafeert.

Daarnaast wordt een anti-fraudemaatregel ingevoerd voor de champignonteelt. Het maximumaantal dagen dat een werkgever gelegenheidsarbeiders kan tewerkstellen wordt beperkt tot 156 dagen per jaar. 

Het ontwerp dat minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet voorlegden, werd aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State en aan het advies van het paritair comité van 5 juli 2011 en de Nationale Arbeidsraad van 13 juli 2011. 

*Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 8bis en 31bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.