18 mrt 2011 11:30

Sociale zekerheid

Globaal beheer en alternatieve financiering van de sociale zekerheid

Globaal beheer en alternatieve financiering van de sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle de bedragen goed die de overheid bestemt voor het globale beheer en de alternatieve financiering van de sociale zekerheid voor 2011 (*). 

Globaal beheer

De ministerraad stelt het bedrag van de tweede schijf van de
lening vast, die de federale overheid voor 2010 voor het globale beheer van de sociale zekerheid moet storten, op 96 258 000 euro en het bedrag van de eerste schijf van de lening voor 2011 op 290 miljoen euro.

De beslissing voert artikel 74 van de wet van 23 december 2009 uit die de bijzondere dotaties en de renteloze leningen voor het globale beheer van de sociale zekerheid vastlegt. 

Alternatieve financiering 2011 

De financiering, bedoeld in artikel 66, § 13, van de programmawet van 2 januari 2001, bestemd voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van geneeskundige verzorging, bedraagt 2 912 369 000 euro voor het stelsel van voor werknemers en 293 542 000 euro voor het stelsel van zelfstandigen. 

Het bedrag, bedoeld in artikel 67bis van dezelfde programmawet, dat bestemd is om een deel van de ziekenhuiskosten door het RIZIV te dekken, bedraagt 1 756 985 duizend euro voor  2011.