19 mrt 2010 11:09

Sociale zekerheid

Vereenvoudiging van de inhoudingen op bijdragen voor brugpensioenen

Vereenvoudiging van de inhoudingen op bijdragen voor brugpensioenen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het zogenaamde decava-project uitvoert (*). Dat project houdt een verregaande harmonisering en vereenvoudiging in van de inhoudingen op bijdragen die verschuldigd zijn op de brugpensioenen.

Het ontwerp anticipeert op het amendement dat de parlementaire commissie sociale zaken heeft goedgekeurd op het wetsontwerp diverse bepalingen

Het ontwerp schrijft voor dat alle ondernemingen in moeilijkheden de verlaagde bijdragepercentages op de brugpensioenen kunnen genieten ongeacht de datum waarop ze alsdusdanig werden erkend.

Dankzij het nieuwe besluit gelden voor alle ondernemingen in moeilijkheden tijdens de periode van erkenning in moeilijkheden dezelfde werkgeversbijdragen.

Voor de werkgevers die erkend zijn als onderneming in moeilijkheden voor 15 oktober 2009 en na 15 oktober 2009 en waarbij in dit laatste geval het brugpensioen ingaat voor 1 april 2010, gelden de volgende percentages:

- 17,50% voor de bruggepensioneerde die op het ogenblik van aanvang van het brugpensioen de leeftijd van 52 jaar niet heeft bereikt;
- 13,50% voor de bruggepensioneerde die op het ogenblik van aanvang van het brugpensioen minstens 52 jaar is en de leeftijd van 55 jaar niet heeft bereikt;
- 10% voor de bruggepensioneerde die op het ogenblik van aanvang van het brugpensioen minstens 55 jaar is en de leeftijd van 58 jaar niet heeft bereikt;
- 6,50% voor de bruggepensioneerde die op het ogenblik van aanvang van het brugpensioen minstens 58 jaar is en de leeftijd van 60 jaar niet heeft bereikt;
- 3,50% voor de andere bruggepensioneerden. 

Daarnaast vereenvoudigt het ontwerp de berekening van de bijdragen op de aanvullende vergoedingen die niet maandelijks worden uitbetaald.

 (*) tot wijziging van het koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk 6 titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, aanvullende vergoedingen bij sommige uitkeringen voor sociale zekerheid en invaliditeit.