04 okt 2013 16:30

Sociale zekerheid voor sleepvaart en koopvaardij

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de richtsnoeren van de Europese Commissie voor staatsteun aan het zeevervoer in Belgisch recht omzet.

Voor de sector van de koopvaardij en de sleepvaart gelden er steunmaatregelen, onder andere een vrijstelling van werkgeversbijdragen en een gedeeltelijke vrijstelling van werknemersbijdragen, die gekoppeld zijn aan tewerkstellingsvoorwaarden. Het ontwerp van koninklijk besluit past de steunmaatregelen aan de nieuwe richtsnoeren van de Europese Commissie aan.

ontwerp van koninklijk besluit tot om zetting in het Belgisch recht van de communautaire richtsnoeren 2004/43 van 17 januari 2004 van de commissie van de Europese unie betreffende staatssteun voor het zeevervoer voor de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaart en tot opheffing van het koninklijk besluit van 16 mei 2001 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector en het koninklijk besluit van 10 juni 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 april 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardij in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen