15 dec 2010 11:08

Spoorwegveiligheid

Veiligheidsmaatregelen bij niet-conforme interoperabiliteitsonderdelen van het spoorwegnet

Veiligheidsmaatregelen bij niet-conforme interoperabiliteitsonderdelen van het spoorwegnet

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de maatregelen bepaalt die de veiligheidsinstantie moet nemen in geval van niet-naleving van de procedure van EG-verklaring van conformiteit of in geval van niet-conforme interoperabiliteitsonderdelen.

Het voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe zet de Europese richtlijn 2008/57/EG gedeeltelijk in Belgisch recht om (*). De veiligheidsinstantie moet een nationaal voertuigenregister bijhouden en de vergunningen uitreiken voor de indienststelling van voertuigen en infrastructuur. Bij de uitoefening van die taken zal de instantie de conformiteit van de interoperabiliteitsonderdelen controleren. De fabrikant kan verplicht worden die onderdelen conform te maken. Indien de fabrikant geen maatregelen neemt om de conformiteit te garanderen, kan de veiligheidsinstantie het op de markt brengen van een onderdeel beperken of verbieden, of het uit de handel laten nemen.

De ministerraad heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de instanties die de spoorvoertuigen onderhouden. Het ontwerp zet de Europese richtlijn 2004/49/EG (**) over de veiligheid van de communautaire spoorwegen gedeeltelijk in Belgisch recht om. Het regelt de certificering van de instanties die instaan voor het onderhoud en de criteria voor de accreditering van de instanties die de certificaten afleveren.

(*) van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008.
(**) van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004.