22 apr 2016 17:57

Spreidingsplan voor opvangplaatsen tussen de gemeenten - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de criteria vastlegt voor de evenwichtige spreiding van de opvangplaatsen voor asielzoekers tussen de gemeenten.

Om de hoge instroom van asielzoekers en rechthebbenden op opvang in België in goede banen te leiden, voert het ontwerp van koninklijk besluit een verplicht spreidingsplan in. Dit plan zorgt voor een evenwichtige verdeling tussen de gemeenten van de te creëren Iokale opvanginitiatieven (LOI) door de OCMW's, wanneer het aantal personen die een asielaanvraag in België indienen aanzienlijk toeneemt. Het ontwerp, in tweede lezing aan de ministerraad voorgelegd, werd aan het advies van de Raad van State aangepast.

De berekening van het aantal van deze opvangplaatsen voor asielzoekers per gemeente houdt rekening met de opvangplaatsen in LOI en met alle andere opvangplaatsen op het grondgebied van de gemeente. De plaatsen in LOI worden voor 100% in aanmerking genomen en de andere voor 75%. De gemeenten die twee maal meer opvangplaatsen voor asielzoekers hebben dan het gemiddelde aantal opvangplaatsen per duizend inwoners worden vrijgesteld van het creëren van nieuwe plaatsen in LOI in het kader van het spreidingsplan.

De datum van inwerkingtreding en het aantal plaatsen van elke schijf van het spreidingsplan worden vastgelegd bij een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit. De plaatsen in LOI, gecreëerd in het kader van dit besluit, worden ten laatste binnen zes maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van het spreidingsplan ter beschikking gesteld.

Het ontwerp voorziet eveneens financiële sancties voor de OCMW's wanneer deze, na vaststelling en herinnering van Fedasil, in gebreke blijft om, in toepassing van het spreidingsplan, de toegewezen opvangplaatsen te creëren. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.