30 nov 2012 13:48

Staatssecretaris John Crombez presenteert elektronische RSZ-toepassing Dolsis

Vanochtend heeft John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, Dolsis voorgesteld. Dolsis, een gezamenlijk initiatief van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid), is een nieuwe elektronische toepassing die overheidsinstellingen van alle niveaus een veilige, directe toegang geeft tot de gegevens van de RSZ. “Dit is een concreet voorbeeld van kruising van databanken”, aldus John Crombez.” Het zorgt voor een betere preventie en detectie van fraude, voor een verhoogde efficiëntie van de diensten en een administratieve vereenvoudiging.”
Dolsis is genomineerd voor een e-Gov-Award in de categorie ‘Rendabele projecten’.

Hoe werkt Dolsis?

Dolsis werkt via een principe van ‘selfservice’: overheidsinstellingen die RSZ-gegevens nodig hebben, kunnen die in real time consulteren, zonder een omweg te hoeven maken via een andere overheidsinstantie. Dat is een grote stap voorwaarts. Vroeger kregen instellingen de data in ruwe vorm aangeleverd en moesten ze zelf een user interface ontwikkelen. Dat was een tijdrovende, dure en ingewikkelde procedure, waar veel overheidsdiensten door afgeschrikt werden.

Een overheidsinstelling kan ervoor kiezen om de gegevensstroom te integreren in de eigen ICT-omgeving, of ze kan een beroep doen op de standaardwebtoepassing.

Op de volgende URL kunt u een filmpje downloaden dat de werking van Dolsis illustreert: http://pub.storage.serverpark.be/dropbox/DOLSIS/121128_DOLSIS_5.mov

Welke gegevens?

In Dolsis krijgen instellingen de volgende gegevens te zien:

  • de persoonsgegevens van werknemers (uit het Rijksregister en de databanken van de KSZ);
  • een profiel van de werkgevers;
  • de arbeidsrelaties (Dimona);
  • lonen en prestaties van werknemers (DmfA);
  • gegevens over buitenlandse arbeid in België (Limosakadaster).

Minder rompslomp

De directe ontsluiting van informatie uit authentieke gegevensbronnen is een krachtig middel voor administratieve vereenvoudiging binnen de overheid en in haar interactie met burgers en bedrijven.

Jaarlijks verstrekt alleen al de RSZ meer dan 100.000 papieren attesten over tewerkstelling, deels rechtstreeks aan andere overheidsdiensten, deels aan burgers en werkgevers (vaak ook indirect op vraag van andere overheidsdiensten). Bij burgers en bedrijven leiden deze aanvragen soms tot frustratie en onbegrip. Dolsis wil zorgen voor een substantiële daling van het aantal aanvragen van papieren attesten.

Een tool in de strijd tegen fraude

Dolsis kan de opsporing van allerlei vormen van fraude verbeteren. Tot nu toe waren de RSZ-gegevens voor sommige instellingen het ontbrekende puzzelstuk bij het samenstellen van fraudedossiers. Door de combinatie van de eigen gegevens met die van de RSZ krijgen instellingen een nieuwe, krachtige tool in de strijd tegen fraude in handen.

Dolsis verhoogt de transparantie tussen de verschillende overheidsdiensten onderling. Basisgegevens van de sociale zekerheid worden voor alle Dolsis-gebruikers op dezelfde manier weergegeven, zodat de kans op interpretatiefouten minimaal is. Zo zullen de federale en regionale inspectiediensten exact dezelfde gegevens te zien krijgen, in dezelfde vorm.

Door een snelle detectie van misbruiken of inconsistente aangiften kunnen instanties zich ook sterker toeleggen op kerntaken zoals de service aan burgers en bedrijven en het voorkomen van fraude, veeleer dan op het sanctioneren ervan.

Enkele sprekende voorbeelden van de rol van Dolsis in fraudebestrijding vindt u onder ‘Dolsis in actie’.

Samenwerking tussen beleidsniveaus

Dolsis heeft de nadrukkelijke bedoeling om de samenwerking tussen overheidsdiensten te bevorderen. Die samenwerking blijft niet beperkt tot de federale overheid: ook regionale (gewesten, gemeenschappen) en lokale overheden (gemeenten, ocmw’s, lokale politiediensten, ...) kunnen toegang krijgen tot Dolsis. 

Een voorbeeld van een federaal-regionale samenwerking vindt u onder ‘Dolsis in actie’.

Dolsis in actie

De volgende voorbeelden tonen hoe Dolsis de strijd tegen fraude en de samenwerking tussen overheidsinstellingen versterkt:

  • Personen die een verblijfsvergunning aanvragen in België, moeten daarvoor een werkattest kunnen voorleggen, als bewijs dat ze in dienst zijn bij een Belgische werkgever. De Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken) gebruikt Dolsis om na te gaan of het voorgelegde werkattest het gevolg is van een duurzame tewerkstelling, dan wel of het gaat om fraude.
  • Buitenlandse werknemers die in België willen werken, moeten bij de gewesten een arbeidskaart aanvragen. Met Dolsis kunnen de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling controleren of de werknemer duurzaam is tewerkgesteld. Ook bij de verlenging van de kaart, na een jaar, kunnen de gewesten nu snel en eenvoudig nagaan of de werknemer nog aan de voorwaarden voldoet.
  • De FOD Mobiliteit zal Dolsis gebruiken om na te gaan bij welke werkgever vrachtwagenchauffeurs die in België werken, zijn ingeschreven.
  • Overheidsorganisaties die subsidies uitkeren, kunnen met behulp van de gegevens uit Dolsis nagaan of de subsidieaanvraag gerechtvaardigd is en hoe hoog het uit te keren bedrag moet zijn.

Privacy 

De toegang tot Dolsis gaat gepaard met strenge veiligheidsvoorschriften, die de privacy van burgers en ondernemingen garanderen. De elektronische identiteitskaart (eID) zorgt ervoor dat gebruikers vlot kunnen inloggen met een hoog veiligheidsniveau (2-factoridentificatie). Het bestaande raamwerk van de sociale zekerheid voor gebruikersbeheer (user & access management) verifieert bij elke sessie de machtiging van de professionele gebruiker en filtert de getoonde gegevens naargelang zijn of haar rol. Bovendien wordt automatisch een spoor van elke opvraging bijgehouden (logging).

Standaardisering en hergebruik

Dolsis is een uitstekend voorbeeld van het voortbouwen op bestaande ICT-realisaties. De toepassing is alleen mogelijk dankzij een verregaande standaardisering van de bestaande toepassingen binnen de sociale zekerheid, met de KSZ als beveiligd uitwisselingsplatform. Deze unieke aanpak, in België al ruim 20 jaar een voorbeeld van goede praktijken inzake e-government, zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de bouwstenen van het beheer van toegangsrechten en logging herbruikbaar zijn.