15 apr 2011 13:25

Stabiliteitsprogramma

Ministerraad keurt Stabiliteitsprogramma en Nationaal Hervormingsprogramma goed

Ministerraad keurt Stabiliteitsprogramma en Nationaal Hervormingsprogramma goed

De federale ministerraad keurde vanmorgen het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma goed dat ons land moet opstellen in het kader van het Europees semester. De regering zal beide documenten vandaag nog indienen bij de Europese Commissie. 

De uitdagingen waar België voor staat, zijn niet nieuw: onze openbare financiën gezond maken en inzetten op een hogere werkgelegenheidsgraad en meer innovatie. Zo verminderen we de schuld en bereiden we de vergrijzing voor door een combinatie van een hogere groei en een lager deficit. Zo staan we economisch ook sterker ten opzichte van het buitenland en kunnen we ons sociaal welvaartsmodel behouden.

Stabiliteitsprogramma

Voor het Stabiliteitsprogramma stippelde de Hoge Raad van Financiën een traject uit naar een tekort van -2,8% BBP in 2012 en een overschot van 0,2% BBP in 2015. De regering neemt dat traject over.
Eerste minister Yves Leterme: 'Het bereiken van een evenwicht in 2015 is essentieel om onze schuldgraad versneld af te bouwen van 96,8% vandaag tot 88,4% of minder in 2015. België voldoet zo aan de Europese vereisten inzake schuldafbouw. De regering in lopende zaken verzekert met de begroting 2011 dat deze doelstellingen haalbaar blijven.' 

Die doelstellingen vragen natuurlijk ook saneringsinspanningen. De Hoge Raad beveelt aan om die te verdelen in functie van het aandeel van elke entiteit in de totaaluitgaven. De federale overheid en de sociale zekerheid zouden zo 65% van de inspanning voor hun rekening nemen, de Gemeenschappen en Gewesten en de lokale overheden 35%. Met de federale regering in lopende zaken en de institutionele onderhandelingen volop aan de gang geldt de verdeling van de inspanning tussen Entiteit I en Entiteit II voor de periode 2013-2014 slechts als een indicatie. 

Nationaal Hervormingsprogramma

Het Nationaal Hervormingsprogramma is een instrument in het kader van de Europa 2020-strategie. Daarin legde Europa de sociaal-economische aandachtspunten vast in vijf Europa 2020-doelstellingen: 

Doelstellingen  EU 2009  België 2009  EU 2020  België 2020
Werkgelegenheidsgraad (20-64) 69,1% 67,1% 75% 73,2%
O&O uitgaven (in % van het bbp) 2,01% 1,96% 3% 3%
Onderwijs en Vorming        
% 30-34-jarige met hoger diploma 32,3% 43,2% 40% 47%
Vroegtijdige schoolverlaters 14,4% 11,7% <10% 9,5%
Vermindering van het aantal mensen met risico op armoede en sociale uitsluiting

115339000

raming voor 2008

2194000

raming voor 2008

-20000000 -380000
Energie-klimaat        
Energie-efficiëntie     -20% -18%
CO2 reductie     -20% -15%
Hernieuwbare energie 10,3% (2008) 3,3% (2008) -20% 13%


Het Nationaal Hervormingsprogramma bepaalt de prioritaire acties die de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten ondernemen om die doelstellingen te bereiken. Het kwam dan ook tot stand in nauw overleg tussen die verschillende overheden en met een grote betrokkenheid van de sociale partners en het middenveld. 

Om de vijf doelstellingen te realiseren, zijn zowel de maatregelen die de federale overheid neemt als die van de Gemeenschappen en Gewesten van groot belang. Omdat de federale regering in lopende zaken geen nieuw beleid kan uitstippelen, beperkt ze er zich toe om een aantal belangrijke beslissingen die ze recent genomen heeft op een rijtje te zetten:
  • Het tekort voor 2011 werd vastgelegd op 3,6%. Dat is 0,5% beter dan voorzien in het stabiliteitsprogramma 2010.
  • De federale regering neemt maatregelen om binnen haar verantwoordelijkheden de energieprijzen onder controle te houden. 
  • De maximale marge voor de reële loonkostenontwikkeling over de jaren 2011-2012 wordt op 0,3 % vastgelegd. 
  • Op financieel vlak is de structuur voor bank- en financieel toezicht hervormd. Sinds 1 april van dit jaar is het de Nationale Bank van België die zowel het micro- als het macroprudentieel toezicht uitoefent. 
  • Wat de pensioenen betreft, zal in oktober het Generatiepact geëvalueerd worden zoals voorzien in de wet.

Eerste minister Yves Leterme wijst er in deze op dat het een volgende regering met volheid van bevoegdheid zal toekomen om de hervormingen door te voeren die nodig zijn om de doelstellingen van NHP te realiseren.
Nog volgens de Eerste minister is het Nationaal Hervormingsprogramma ambitieus en geeft het met concrete doelstellingen de richting aan die we uit moeten. Yves Leterme: 'Andere opties zijn er niet als we op lange termijn ons welzijn en onze welvaart willen behouden. Ons land moet zich ontwikkelen binnen een Europese economie die een sterke, duurzame, concurrerende maar ook sociale en groene markteconomie moet worden met veel werkgelegenheid.'