09 sep 2005 17:00

Staffuncties in federale overheidsdiensten

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het koninklijk besluit (*) over de aanduiding en de uitoefening van staffuncties in de federale overheidsdiensten wijzigt.

Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken.

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het koninklijk besluit (*) over de aanduiding en de uitoefening van staffuncties in de federale overheidsdiensten wijzigt. Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken.

Het ontwerp brengt wijzigingen van technische aard aan in het koninklijk besluit. De eerste wijziging integreert de programmatorische federale overheidsdiensten in het systeem van de staffuncties. De tweede wijzigt de samenstelling van de selectiecommissies. Nu bestaat de selectiecommissie uit 11 leden: de voorzitter, 6 externe experts en 4 ambtenaren die een gelijkaardige functie uitoefenen. Voor elke selectie dienen ze een aantal dagen vrij te houden. Gezien de drukke agenda's van deze personen is het niet gemakkelijk een commissie bijeen te roepen. Om het samenstellen van de commissie te vergemakkelijken, beperkt het ontwerp nu het aantal leden tot 7. Het aantal experts wordt verminderd tot 4, het aantal ambtenaren tot 2 (+ 1 voorzitter). Het ontwerp wordt voor overleg aan Comité B voorgelegd. Daarna vraagt men het advies van de Raad van State. (*) van 2 oktober 2002.