31 mrt 2006 12:00

Stage van het rijkspersoneel

Wijziging van de regels voor de stages van rijksambtenaren

Wijziging van de regels voor de stages van rijksambtenaren

De Ministerraad keurde in tweede lezing het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel. Het ontwerp werd aangepast na overleg met de vakbonden. De Ministerraad besliste de regels voor de stages van rijksambtenaren te herzien. De periode van afwezigheid die niet automatisch tot een verlenging van de stage leidt wordt van 15 op 30 dagen gebracht voor ambtenaren van niveau A, B en C. De geneutraliseerde afwezigheidsdagen worden uitgebreid met de officiële feestdagen. Het ontwerp geeft een definitie van de bestaansreden van de stage, namelijk de harmonieuze integratie van de stagiair in zijn FOD. De stage moet ook controleren of de stagiair wel degelijk beschikt over de vaardigheden en bekwaamheden die nodig zijn voor de uitoefening van zijn functie. Daarnaast bepaalt het ook nauwgezetter de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren. Andere wijzigingen hebben betrekking op de reaffectatie van de stagiairs en de samenstelling van de stagecommissie. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.