03 mrt 2011 16:09

Standpunten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen aangaande de levensverzekering

Brussel, 02.03.2011 – Het Instituut is verheugd over deze opmerkelijke stap voorwaarts voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, zowel vanuit het opzicht van het gemeenschapsrecht als wat betreft het gevolg voor de interne wetgeving van het historisch arrest van 1 maart van het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de gelijkheid van vrouwen en mannen .

Het Hof beschouwt het als discriminerend om rekening te houden met het geslacht van de verzekerde als een risicofactor in verzekeringscontracten. Het verklaart dus dat deze afwijking van het gelijkheidsbeginsel (tot nu toe toegestaan door artikel 5 § 2 van de Richtlijn 2004/113/EG[1]), ongeldig is. Het Hof stelt echter de uitwerking van zijn beslissing uit tot 21 december 2012, teneinde de verzekeringssector een overgangsperiode te bieden tijdens welke de verzekeraars hun tarieven dienen aan te passen naar uniseks premies en – uitkeringen voor mannen en vrouwen.
De vrijheid van verzekeraars om hun producten te segmenteren dient te gebeuren met respect voor de fundamentele rechten en waarden. De segmentering mag niet langer leiden tot discriminaties op grond van het geslacht, een factor die totaal onafhankelijk is van de wil en het gedrag van de verzekerde.

In 2010 hadden 14% van de klachten die werden ontvangen op het gratis nummer 0800 12 800 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen betrekking op het domein van de verzekeringen. En deze tendens (tussen 10 en 14% van al onze klachten) zet zich al door sinds 2007. Een vervaldag voor deze afwijking was dus onvermijdbaar. “En we zijn ervan overtuigd dat deze beslissing een versterking vormt van het principe van de non-discriminatie en de toepassing ervan in alle rechtsdomeinen, met inbegrip van de verzekeringen”, verklaart Michel Pasteel, directeur van het IGVM.
Daarom heeft het Instituut dus met spijt kennis genomen van het persbericht van Assuralia waarin voorspeld wordt dat de vrouwen de “gebroken potten” van deze nieuwe rechtspraak zullen betalen. Het Instituut roept op tot gematigdheid en beschouwt de verzekeringssector als de enige verantwoordelijke voor de evenwichtige omzetting van deze nieuwe norm.

Er is geen enkele reden waarom die zich zou vertalen in een tariefverhoging voor alle verzekerden net zo min als voor een bepaald geslacht. Het Instituut is ervan overtuigd dat de commerciële geest van de verzekeringssector hen ertoe zal aanzetten om tarieven te hanteren waarbij hun winstgevende doelstellingen kunnen verzoend worden met die van de belangen van de consument, en dit alles met het grootste respect voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten