29 jun 2018 13:48

Start openbare raadpleging marien ruimtelijk plan

Vanaf vandaag, 29 juni, kan u uw mening geven over het nieuw marien ruimtelijk plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026. Op 9 juli vindt hierover een openbare overlegvergadering plaats.

Het Belgische deel van de Noordzee is één van de drukst gebruikte mariene gebieden ter wereld. Groene energie, zandwinning, scheepvaart, visserij, aquacultuur, defensie, natuurbehoud, wetenschappelijk onderzoek en zoveel meer zijn activiteiten die dagelijks plaatsvinden in een gebied dat slechts 0,5% van de ganse Noordzee beslaat. Om al deze activiteiten probleemloos te laten samengaan, is het nodig om duidelijke afspraken te maken tussen de verschillende gebruikers van de Noordzee.

Dit is precies wat een marien ruimtelijk plan poogt te doen. Omdat de wereld snel verandert, wordt het MRP om de zes jaar herzien. Het eerste MRP dateert van 2014 en loopt tot 2020. Philippe De Backer, Staatssecretaris voor Noordzee, heeft het nu voorliggende ontwerp van MRP opgesteld dat moet gelden voor de periode 2020-2026.

Philippe De Backer: “België is koploper in Europa met zijn marien ruimtelijk plan. Daarin krijgen alle activiteiten op onze Noordzee een duidelijke locatie. Zo creëren we zekerheid voor iedereen. Door iedereen te betrekken bij de totstandkoming van het MRP creëren we een ruim draagvlak voor alle ideeën. De Noordzee kan een antwoord zijn op onze vragen rond energiebevoorrading, klimaatverandering, scheepvaart, veiligheid, milieubescherming enz. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar de Noordzee is niet onuitputtelijk. Dankzij een duidelijk MRP kunnen we slim omgaan met die ruimte.”

Wat is nieuw?

De voornaamste veranderingen ten opzichte van het huidige MRP zijn:

- bijkomende zones voor hernieuwbare energie

- het nieuwe natuurgebied “Vlakte van de Raan”

- zones voor industriële en commerciële activiteiten

- een zone voor kustwering

- optimalisatie van bestaande zones voor defensie, baggerstorten en zandwinning.

Openbare overlegvergadering

Op 9 juli 2018, om 14u, wordt een openbare overlegvergadering georganiseerd over het ontwerp van MRP. Deze zal plaatsvinden in de gebouwen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel, tegenover het station Brussel-Zuid. Staatssecretaris Philippe De Backer zal aanwezig zijn om het marien ruimtelijk plan toe te lichten en om vragen te beantwoorden.

U kan zich inschrijven via www.milieu.belgie.be

Openbare raadpleging

Van 29 juni tot en met 28 september 2018 kan u uw mening geven over het ontwerp van MRP voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026 en over het milieueffectenrapport. Deze openbare raadpleging komt voort uit het Verdrag van Aarhus (zie www.aarhus.be) dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.

U vindt het ontwerp van MRP, het milieueffectenrapport en een online vragenlijst op www.consult-leefmilieu.be.

Meer info over het huidige MRP (2014-2020):

• www.milieu.belgie.be > Noordzee en oceanen > ‘Mariene ruimtelijke planning’

• de brochure ‘Er beweegt wat op zee … Een marien ruimtelijk plan voor onze Noordzee’

 

Perscontact: Jan Eyckmans: 0495/25 47 24