20 jul 2004 17:00

Statuten van A.S.T.R.I.D.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. (*).

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. (*).

Het eerste ontwerp wijzigt de bijlage bij het koninklijk besluit (**) tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D.. Deze wijzigingen zijn onmisbaar om de statuten in overeenstemming te brengen met diverse wetgevingen die sindsdien van kracht zijn geworden, met name: - de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro, die met name de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten wijzigt; - de wet van 2 augustus 2002 houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen; - het koninklijk besluit van 24 december 1999 houdende precisering van bepaalde ministeriële bevoegdheden. Het tweede ontwerp voert artikel 3, § 3 uit van de wet (***) betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten. Het geeft toelating aan A.S.T.R.I.D. om diensten op commerciële basis te verstrekken en bepaalt de algemene voorwaarden ervan. Deze diensten moeten aangeboden worden aan een gesloten gebruikersgroep. (*) All-round Semi-cellular Trunking Radio communication with Integrated Dispatching (**) van 27 juli 1998. (***) van 8 juni 1998.