18 mrt 2022 16:19

Statutenwijziging van de NMBS

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed over een statutenwijziging van de NMBS.

De statuten van de NMBS moeten worden aangepast om rekening te houden met wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur (gewijzigd door de wet van 3 augustus 2016).

Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bepalingen van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om enkele vormaanpassingen door te voeren met het oog op een betere leesbaarheid.

De buitengewone algemene vergadering van 31 mei 2021 heeft de voorgestelde wijzigingen goedgekeurd.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten en van de gecoördineerde statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS)