08 sep 2006 17:00

Statuut personeel van instellingen van openbaar nut

Precisering van de instantie die bevoegd is om tuchtstraffen voor ambtenaren van sommige overheidsdiensten uit te spreken

Precisering van de instantie die bevoegd is om tuchtstraffen voor ambtenaren van sommige overheidsdiensten uit te spreken

De ministerraad keurde een voorstel van Minister van Amtenarenzaken Christian Dupont goed over het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut. Het voorstel kent voortaan alleen aan de benoemende overheid van elke instelling de bevoegdheid toe om tuchtstraffen over het personeel uit te spreken. Met die maatregel wil men vernietigingsarresten van de Raad van State over bepaalde tuchtstraffen vermijden. De Raad van State is van oordeel dat de wet die aan het beheerscomité de bevoegdheid toekent om het personeel te benoemen en af te zetten en dus in principe ook om tuchtstraffen op te leggen, een statutaire bepaling is die ingevoerd is bij wet. Die heeft voorrang op de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 junuari 1973 tot vaststelling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut. Die bepalen dat de minister de bevoegdheid heeft om tuchtstraffen uit te spreken voor ambtenaren van niveau A. Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut wordt voor onderhandeling aan het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten voorgelegd. Daarna geeft de Raad van State er zijn advies over.