04 apr 2014 19:55

Statuut van de burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid van de Krijgsmacht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de statuten vastlegt van de burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid van het ministerie van Landsverdediging. 

Het ontwerp beoogt de herwaardering van de functie van de betrokken ambtenaren door hun administratief en geldelijk statuut af te stemmen op dat van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, die taken van dezelfde aard vervullen.

De wijzigingen die door het nieuwe statuut worden aangebracht beogen met name het volgende: 

  • bevestigen van het principe dat deze ambtenaren Rijksambtenaren zijn, die onderworpen blijven aan specifieke bepalingen die uit de aard en de eisen van hun functies en verantwoordelijkheden voortvloeien
  • afstemmen van bepaalde administratieve bepalingen op de nieuwe filosofie van de loopbanen van het federaal openbaar ambt 
  • verhogen van de attractiviteit van de functie van inspecteur en commissaris (-analist)
  • toepassen van dezelfde geldelijke bepalingen en van sommige bestaande toelagen en vergoedingen voor het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat
  • voorzien in bijzondere maatregelen om onder meer het volgende te regelen: verlies van de veiligheidsmachtiging, dragen van wapens, vaststellen van een rendementsperiode, inzetbaarheid van de ambtenaren in operaties met de Strijdkrachten.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.