20 jul 2004 17:00

Statuut van de Europese Vennootschap

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende tenuitvoerlegging van de verordening (*) betreffende het statuut van de Europese Vennootschap.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende tenuitvoerlegging van de verordening (*) betreffende het statuut van de Europese Vennootschap.

Dit ontwerp zorgt voor de uitvoering in Belgisch recht van deze Europese verordening, die een vennootschap op aandelen bekrachtigt welke, althans gedeeltelijk, onderworpen is aan de communautaire rechtsorde en derhalve geschikt is om het resultaat te zijn van een fusie van vennootschappen die onderworpen zijn aan verschillende nationale wetten. Dit nieuw juridisch werktuig mag eveneens zijn zetel overbrengen van het grondgebied van een lidstaat naar dat van een andere lidstaat. De Minister van Economie zal zich echter kunnen verzetten tegen de hierboven geciteerde operaties indien het algemeen belang wordt bedreigd. De Europese Vennootschap zal dan ook een efficiënt werktuig vormen om binnen de Europese Unie transnationale fusies uit te voeren. Het ontwerp verzoent de vereisten van rechtszekerheid, de noodzakelijke bescherming van derden en de wil om aan de economische actoren een werktuig te geven dat aangepast is aan hun noden. Het ontwerp van koninklijk besluit treedt in werking op 8/10/2004, dag van de inwerkingtreding van de Europese Verordening. (*) verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001.