03 jul 2015 15:24

Statuut van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar een ontwerp van koninklijk besluit goed over de actualisering van de statutaire bepalingen van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën.

Dit ontwerp strekt ertoe de wijzigingen van de regelgeving betreffende het ambtenarenstatuut voor de periode van 20 februari 2007 tot en met 31 december 2013, van toepassing te maken op de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën.

Het ontwerp vervolledigt zo bijlage 2 van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het interfederaal korps van de Inspectie van Financiën en wijzigt het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën.

Het ontwerp is voor overleg voorgelegd aan de deelgebieden. Het zal ook voor syndicale onderhandeling worden voorgelegd aan het Sectorcomité I 'Algemeen bestuur'. Tot slot zal het voor advies worden overgemaakt aan de Raad van State.