03 jul 2015 15:30

Ministerraad van 3 juli 2015

De ministerraad vergaderde op vrijdag 3 juli 2015 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie heeft minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput eerst en vooral de zes eerste verbetertrajecten voor de modernisering van de federale overheid voorgesteld. Deze projecten, die in oktober van start zullen gaan, geven uitvoering aan het regeerakkoord, dat voorziet in efficiëntere federale overheidsdiensten en een betere dienstverlening aan de burgers en de ondernemingen. Deze trajecten zijn een eerste belangrijke stap naar een moderne, efficiënte en klantgerichte overheid.

Daarna heeft minister van Sociale Zaken Maggie De Block toelichting gegeven bij de maatregelen om werken aan te moedigen en de koopkracht te versterken. Het gaat onder meer om het verhogen van de werkbonus om het effect van de indexsprong op de koopkracht van werknemers met lage lonen te compenseren. Voorts worden bepaalde bijslagen in verband met arbeidsongevallen en beroepsziekten verhoogd in het kader van het sociaal overleg en de welvaartsaanpassingen.

Tot slot heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders aangekondigd dat de ministerraad een nieuw samenwerkingsakkoord met Marokko heeft goedgekeurd, om de strijd tegen de georganiseerde misdaad en terrorisme op te voeren via de uitwisseling van informatie.

De ministerraad nam de volgende beslissingen: