03 jul 2015 15:24

Versterking van de werkbonus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed ter versterking van de werkbonus om het effect van de indexsprong op de koopkracht van de werknemers met lage lonen te compenseren.

Overeenkomstig het regeerakkoord heeft de regering beslist de loonhandicap sedert 1996 ten opzichte van onze buurlanden volledig weg te werken tegen het einde van de regeerperiode. Daartoe werd onder andere een indexsprong beslist. Aangezien deze maatregel een invloed heeft op de koopkracht van de werknemers met lage lonen, wil de ministerraad deze indexsprong voor deze categorie van werknemers compenseren door middel van een hogere werkbonus, die neerkomt op een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering