03 jul 2015 15:23

Verhoging van de bijslagen in geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte

Op voorstel van de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de toekenning van bijslagen aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten.

Dit ontwerp past in het ruimer kader van het interprofessioneel akkoord dat de sociale partners hebben gesloten inzake de welvaartsaanpassingen. De belangrijkste maatregelen zijn:

  • een verhoging met 2 % voor de forfaitaire minima vanaf 1 september 2015
  • een verhoging met 2 % van de bijslagen na 6 jaar (recurrent) voor beroepsziekten uit de periode 2009 (op 1 september 2015) en 2010 (op 1 januari 2016)

Het ontwerp is voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970