03 jul 2015 15:24

Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Panama inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Panama.

De overeenkomst* die erop gericht is de economische samenwerking tussen de betrokken landen te versterken, bevat onder meer bepalingen met betrekking tot de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening, alsook de vrije overmaking van inkomsten.

Ze voorziet eveneens in een procedure voor de regeling van de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering en de mogelijkheid om beroep te doen op internationale arbitrage, alsook in een sociale en milieuclausule.

* ondertekend op 26 maart 2009 te Panama-stad