03 jul 2015 15:25

Samenwerkingsakkoord betreffende de richtlijn over de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen

Op voorstel van de minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft de ministerraad een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap goedgekeurd, in het kader van de Europese richtlijn betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen.

De Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, legt de nieuwe voorschriften en procedures vast voor de onderlinge samenwerking van de Europese lidstaten met het oog op de uitwisseling van inlichtingen op het vlak van belastingen. Deze richtlijn is van toepassing op elke vorm van belastingen die wordt geheven door een lidstaat of door diens territoriale of bestuurlijke onderdelen, met inbegrip van de lokale overheden, en voorziet dat elke lidstaat een bevoegde autoriteit aanwijst die op haar beurt één centraal verbindingsbureau aanwijst en eventueel andere verbindingsdiensten voor rechtstreekse uitwisseling.

Dit samenwerkingsakkoord werd in overleg met de deelgebieden uitgewerkt, door een werkgroep die werd samengeroepen door de Waarnemingspost voor de gewestelijke fiscaliteit van de FOD Financiën. Het duidt de dienst Internationale Betrekkingen van de Algemene Administratie Fiscaliteit van de FOD Financiën aan als centraal verbindingsbureau.

De inhoud van dit ontwerp stemt in grote mate overeen met die van het samenwerkingsakkoord dat werd uitgewerkt voor de toepassing van de Europese Richtlijn 2010/24EU betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen.

Naast de aanduiding en de omschrijving van de opdrachten van het centraal verbindingsbureau, voorziet het ontwerp van samenwerkingsakkoord ook in:

  • de aanduiding van de bevoegde overheden
  • de oprichting van een overlegorgaan
  • de uitbreiding van het toepassingsgebied tot de gemengde bilaterale en multilaterale verdragen 
  • de gemeenschappelijke financiering van de personeels- en werkingskosten van het centraal verbindingsbureau door de federale Staat en de betrokken deelentiteiten

Het ontwerp is voor advies overgemaakt aan het Overlegcomité.

ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap in het kader van de richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG en in het kader van de gemengde bilaterale en multilaterale verdragen tussen het Koninkrijk België en een andere Staat of andere Staten die voorzien in een administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen