30 nov 2012 18:19

Statuut van de veiligheidsadviseurs voor de bescherming van veiligheidsgegevens - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de taak en het statuut van veiligheidsadviseurs voor de informatieveiligheid in de overheidsdiensten regelt. Het gaat om de tweede lezing van het kb dat de ministerraad op 20 juli 2012 heeft goedgekeurd.

De veiligheidsadviseurs worden aangesteld binnen de federale overheidsdiensten en bij de FOD Informatie- en Communicatietechnologie om de veiligheid en de bescherming van informatiegevens te organiseren.

Het ontwerp van kb is aangepast aan het advies van de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Raad van State.