19 apr 2013 15:58

Statuut van mandaathouders in de openbare sector aangepast

De ministerraad keurt vier ontwerpen van koninklijk besluit goed die het regeerakkoord uitvoeren en die de investering in het publieke leiderschap van overheidsmanagers moeten versterken en de mandaathouders responsabiliseren en dynamiseren.

De ontwerpen voeren nieuwe regels in voor de mangement- en staffuncties in de federale openbare diensten, de federale programmatorische diensten, de openbare instellingen van sociale zekerheid en sommige instellingen van openbaar nut. De voornaamste nieuwigheden zijn:

Op het vlak van de evaluatie:

 • een jaarlijkse evaluatie (zoals voor het ander overheidspersoneel)
 • vier eindevaluaties: uitstekend, voldoet aan de verwachtingen, te ontwikkelen, onvoldoende in plaats van drie: zeer goed, voldoende, onvoldoende
 • een beschrijvend evaluatieverslag waarvan de vorm vastgelegd wordt in een ministerieel besluit
 • de beroepscommissie krijgt een adviesbevoegdheid

Op het vlak van de selectie:

 • de mangementfuncties N-2 en N-3 zijn ook toegankelijk voor niet-ambtenaren als ze de vereiste ervaring kunnen voorleggen
 • de kandidaten voeren een computergestuurde assessmenttest uit die hun managementcompetenties voor hun functie evalueert
 • een kandidaat die niet geslaagd is voor de test wordt voor zes maanden uitgesloten voor de test of voor een test van een hoger niveau
 • bij slagen wordt een vrijstelling voor deze computergestuurde assessmenttest toegekend voor twee jaar, geldig voor andere selecties van management- of staffuncties van hetzelfde niveau of lager
 • de houders van een mandaatfunctie hebben een vrijstelling van de computergestuurde assessmenttest voor de selecties van management- of staffuncties van hetzelfde niveau of hoger

Op het vlak van werken na 65 jaar, vervanging of verlenging:

 • de houder van een managementfunctie die 65 jaar wordt tijdens zijn mandaat kan de verlenging aanvragen tot het einde van zijn mandaat, telkens voor een maximumperiode van een jaar
 • de minister of staatssecretaris kan in de tijdelijke vervanging van een houder van een managementfunctie voorzien door een andere houder van een mangementfunctie of staffunctie of een ambtenaar van de klassen A4 of A5 te vragen het mandaat uit te oefenen
 • bij de eindvermelding 'te ontwikkelen' is er geen nieuw mandaat mogelijk
 • de gedelegeerd bestuurder van Selor kan in het kader van vergelijkende selecties bij bevorderingen of mobiliteit  vrijstellingen van een of meer modules toekennen aan de houders van een management- of staffunctie en de vroegere houders van een functie, van wie het mandaat sinds minder dan twee jaar is beëindigd

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de Federale Overheidsdiensten en in de Programmatorische Federale Overheidsdiensten

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de staffuncties in de Federale Overheidsdiensten en in de Programmatorische Federale Overheidsdiensten

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut