13 aug 2014 11:37

Steeds meer personen met een handicap hebben hulp nodig

Steeds meer mensen kloppen aan bij de Directie-generaal (DG) Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dit blijkt uit haar jaarverslag 2013. Zo waren er vorig jaar 101.297 aanvragen voor de inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming, dat zijn er 12% meer dan in 2012. In 2013 werden ook 10% meer parkeerkaarten voor personen met een handicap uitgereikt, 62.515 in totaal.
Maar liefst 630.100 mensen krijgen een tegemoetkoming uitbetaald van de DG of hebben recht op sociale en fiscale maatregelen omwille van hun handicap.

Alhoewel het moeilijk is om de precieze oorzaken van de stijging van het aantal rechthebbenden te analyseren, kan toch gewezen worden op bepaalde factoren, zoals een demografisch effect, een betere toegang tot de rechten, een toename van het aantal situaties van bestaansonzekerheid en psychische stoornissen, de aanhoudende instroom van jongeren in het stelsel, de intrede van personen die vroeger andere vervangingsinkomens hadden (werkloosheidsuitkering, leefloon), een arbeidsmarkt die bijzonder ongunstig is voor personen met een handicap en de geringe uitstroom uit het stelsel.

Ondanks de budgettaire beperkingen en het stijgend aantal aanvragen, heeft de DG Personen met een handicap toch haar dienstverlening nog kunnen verbeteren. Hiervoor heeft ze ingezet op innovatieve oplossingen:

  • Dankzij een betere interne samenwerking en het inzetten op digitalisering, kon de gemiddelde afhandelingstermijn voor aanvragen teruggebracht worden van 5,1 maanden naar 4,3 maanden.
  • Sinds oktober 2013 kunnen, naast de gemeentes en OCMW’s, ook ziekenfondsen aanvragen registreren bij de DG. Dit heeft het aantal lokale contactpunten voor de personen met een handicap verveelvoudigd.
  • Op 3 oktober 2013 bracht de DG 250 medewerkers, personen met een handicap en professionelen uit de sociale sector samen tijdens het evenement “Touché”. Samen werkten ze concrete ideeën uit om haar dienstverlening te verbeteren en de basis te leggen voor een ingrijpende verandering van de dienst.
  • Dankzij een interne reorganisatie en het efficiënt inzetten van onze communicatiekanalen, slaagden we er in om de bereikbaarheid van ons call center spectaculair te verbeteren. Terwijl de gemiddelde wachttijd in 2012 gemiddeld 6 minuten bedroeg en amper 3% van de oproepen binnen de 30 seconden werd opgenomen, werd de gemiddelde wachttijd vorig jaar teruggebracht tot 25 seconden en kreeg 70% van de bellers al binnen de 30 seconden iemand aan de lijn.

Philippe Courard, Staatssecretaris voor Personen met een handicap, is tevreden over de vooruitgang ten voordele van een betere dienstverlening aan deze personen. "Mijn prioriteit is altijd geweest het aanbieden van dienstverlening aan mensen. Het was voor mij essentieel dat het personeel tegemoet komt aan de groeiende behoeften van de personen die lijden aan een capaciteitsverlies van hun autonomie en die geen andere keuze hebben dan zich te wenden tot de openbare diensten. Het was ook nodig om een wet die reeds meer dan 25 jaar bestaat grondig te hervormen, een wet de uitkeringen voor mensen met een handicap bepaalt. Ze beantwoordde niet langer aan de wensen van personen met een handicap. Ik heb daar 2 jaar lang met de gehandicaptensector aan gewerkt. De wetteksten zijn klaar en zullen worden geïntegreerd samen met de noodzakelijke informatica hervorming van de Directie-generaal Personen met een handicap in 2016. Voldoen aan de behoeften van mensen die verzwakt zijn door ziekte of een handicap vereisen een toename van de federale middelen. Een eerlijke samenleving die volop de kaart trekt van de zwaksten blijft de uitdaging voor de komende jaren.”

Raadpleeg het jaarverslag 2013 van de DG Personen met een handicap (.pdf)

Meer info?

Barbara De Clippel, FOD Sociale Zekerheid: 
0473 13 13 29 – press@minsoc.fed.be - www.handicap.fgov.be

Waut ES, kabinet COURARD, 0497 44 18 56