21 sep 2006 17:00

Strafregister

Toegang van openbare overheden tot gegevens uit het Centraal Strafregister

Toegang van openbare overheden tot gegevens uit het Centraal Strafregister

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toegang van bepaalde openbare overheden tot het Centraal Strafregister regelt. Het ontwerp is een voorstel van Minister van Justitie Laurette Onkelinx. Het ontwerp bepaalt welke overheden toegang mogen hebben tot de gegevens die in het centraal strafregister staan. Het vervangt het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister. Nieuwe overheden hebben een aanvraag tot toegang ingediend. Ook diende men rekening te houden met de verschillende aard van gegevens die men kan opvragen. Zo blijkt uit de recente wapenwet van 8 juni 2006 dat aan bepaalde instanties toegang moet worden verleend tot het Centraal Strafregister. Twee wetten vormen de grondslag voor de toegang tot het Centraal Strafregister: de Wet betreffende het Centraal Strafregister, namelijk de artikelen 589-597 van het Wetboek van strafvordering, en de privacywetgeving. Het recht tot toegang zelf is voor elke overheid in een aparte tekst geplaatst. Om de verschillende keuzes van de wetgever te eerbiedigen, is geopteerd voor een centralistische visie die beantwoordt aan de behoeften in het veld en die voorkomt dat strafrechtelijke gegevens op niet-geregelde wijze worden gebruikt. De voorkeur wordt gegeven aan afgifte onder toezicht. Het ontwerp houdt rekening met het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.