21 sep 2006 17:00

Strafregister

Aanstelling van de personen binnen de Algemene Directie veiligheid en preventiebeleid van FOD Binnenlandse Zaken die toegang krijgen tot het strafregister

Aanstelling van de personen binnen de Algemene Directie veiligheid en preventiebeleid van FOD Binnenlandse Zaken die toegang krijgen tot het strafregister

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om de personen aan te stellen die binnen de Algemene Directie veiligheid en preventiebeleid van FOD Binnenlandse Zaken toegang krijgen tot de gegevens van het centraal strafregister. Enkel be√ędigde personeelsleden die belast zijn met de controle op de naleving van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid kunnen toegang hebben tot de gegevens van het centraal strafregister. De Directeur-generaal stelt schriftelijk en nominatief de personeelsleden aan die gerechtigd zijn. Hij belast ook een ambtenaar of agent uitdrukkelijk met de controle over de wijze waarop de toegangsgerechtigde personeelsleden het strafregister raadplegen. Alle betrokken personeelsleden moeten er zich schriftelijk toe verbinden te waken over de veiligheid en de vertrouwelijkheid van gegevens. Een namenlijst van de personen die toegang hebben, met vermelding van titel en functie, wordt jaarlijks aan het centraal strafregister overgemaakt. Dat houdt de lijst ter beschikking van de commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De aangeduide personen zullen over een persoonlijke toegangscode beschikken waardoor hun identiteit bij elke raadpleging bekend is. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.