02 sep 2016 12:53

Strategienota Centraal-Afrika

De ministerraad keurt de strategienota goed over Centraal-Afrika, voorgesteld dor de minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders.

Centraal-Afrika blijft wereldwijd een van de hoekstenen van de Belgische diplomatie. Deze strategienota handelt over de sociaaleconomische, culturele en politieke relaties met de landen van Centraal-Afrika. Voor de voorbereiding van deze nota heeft de dienst Afrika van de FOD Buitenlandse Zaken de civiele maatschappij, onze posten in de regio en verschillende diensten en administraties geraadpleegd.

De nota zet enerzijds de (geo)politieke, economische en ontwikkelingscontext van de regio uiteen. Anderzijds maakt de nota de balans op van de Belgische inzet ter plaatse, gekoppeld aan de visie van de Belgische strategie in Centraal-Afrika voor de toekomst, gericht op een herstel van orde en stabiliteit en ontwikkeling in de regio en indirect gelinkt aan de veiligheid in het bredere nabuurschap van Europa. De nota legt daarbij de nadruk op de wederzijdse toegevoegde waarden, met aandacht voor efficiëntie en samenhang, en vormt een centraal beleidselement voor bilaterale contacten met de landen in de regio en op internationaal niveau.

Door overlegde oplossingen in de hand te werken, via de betrokkenheid van de Belgische diplomatie in de problematiek van Centraal-Afrika, zal België zijn rol op het internationale economische en politieke toneel versterken. Betrokkenheid, coherentie, respect, doelmatigheid en multilateralisme zijn de principes die als een rode draad doorheen deze beleidsnota lopen. De nota zet een aantal strategische beleidsassen uiteen: duurzame, inclusieve en op rechten gebaseerde groei via internationale samenwerking, vrede en veiligheid, de versterking van de rechtsstaat, de mensenrechten en de democratische ruimte, economische en commerciële betrekkingen, een rechtvaardige economische ontwikkeling, steun voor de regionale aanpak, burgerlijke samenwerking begeleiden en ondersteunen, migratie en diaspora en de verdediging van de belangen van onze landgenoten in de regio.

Het doel van de nota is om ons beleid beter op onze behoeften af te stemmen, via een aangepaste methode. Die methode versterkt vanuit een geïntegreerde interdepartementale aanpak, politieke dialoog, een doelmatige internationale actie en met de economie als motor van onze aanwezigheid in de regio.