13 dec 2013 19:19

Strategische elektriciteitsreserves

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Energie Melchior Wathelet een voorontwerp van wet goed dat een mechanisme voor het aanhouden van een strategische reserve aan elektriciteit creëert. De maatregel kadert in het globale plan dat de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit garandeert bij de kernuitstap.

Het voorontwerp geeft de minister van Energie de bevoegdheid de netbeheerder op te dragen om tijdens een bepaalde periode een strategische reserve aan te leggen voor het  geval er een risico op een tekort is. De strategische reserve zal bevoorraad worden door een niet-gebruikte capaciteit van het beheer van de vraag en door de centrales waarvan de sluiting is aangekondigd of die tijdelijk stilgelegd zijn.

De CREG zal de regels goedkeuren voor de werking van de strategische reserve. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de capaciteit van de strategische reserve de werking van de markt niet negatief mag beïnvloeden. De CREG beschikt over de wettelijke bevoegdheden en expertise om die opdracht te vervullen. Ze zal ook de kosten voor het beheer controleren en de minister van Energie kan tussenkomen als de kost te hoog is.

Elia zal de aanbestedingsprocedure organiseren om de strategische reserve samen te stellen. Elia beschikt over de expertise om 'producten' te definiëren die het best beantwoorden aan de technische vereisten van het net en aan de doelmatigheid van de strategische reserve zoals de garantie op bevoorradingszekerheid en evenwicht van het net bij risico op schaarste.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt