02 dec 2016 16:58

Strategische oriëntatienota rond de bevoorradingszekerheid op het ogenblik van de kernuitstap

De ministerraad neemt akte van de strategische oriëntatienota betreffende de begeleidingsmaatregelen die de federale staat moet nemen om de bevoorradingszekerheid te vrijwaren op het ogenblik van de kernuitstap. Deze nota werd voorgesteld door minister van Energie Marie Christine Marghem.

Eind 2025 zal het volledige nucleaire park stilgelegd worden. Over de energietransitie waarbij onder meer een veilige en betaalbare elektriciteitsbevoorrading met lage CO2-uitstoot mogelijk wordt, moet goed worden nagedacht. Om alle factoren beter in kaart te brengen en te beschikken over een volledig zicht op zowel de huidige situatie als op de waarschijnlijke evolutie heeft de minister van Energie tot tweemaal toe (in april en in september) aan transmissienetbeheerder Elia gevraagd een studie te verrichten waarin voor de periode 2017-2027 de behoeften van België worden beschreven in termen van adequaatheid en flexibiliteit.  De AD Energie van de FOD Economie heeft ondertussen een ruime bevraging georganiseerd over de resultaten van deze studie. 

De ontwikkeling van hernieuwbare energie verhoogt de variabiliteit en de onzekerheden over het evenwicht van het elektriciteitssysteem. Om daaraan het hoofd te bieden, zal het elektriciteitssysteem meer nood hebben aan flexibiliteit. Het evenwicht van het Belgsich is afhankelijk van middelen die zowel adequaatheid als flexibiliteit bieden. Flexibiliteit kan verkregen worden door invoer, flexibele productiecapaciteit, beheer van vraag en opslag. 

Verschillende, die door de ministerraad werden goedgekeurd, dringen zich nu op. Die acties zijn gebaseerd op vier pijlers en vormen een coherent geheel:

  • de werking van de markt en de grensoverschrijdende uitwisselingen verbeteren
  • het beheer van de vraag ontwikkelen
  • de opslag ontwikkelen
  • de strategische reserve verbeteren

Overeenkomstig het regeerakkoord wordt bovendien in overleg met de buurlanden de opportuniteit onderzocht van de opstelling van een nieuw capaciteitsvergoedingsmechanisme.