08 jul 2005 17:00

Strategische voorraden aardolieproducten

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie en Energie, keurde de Ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed, betreffende de aanhouding van verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten, en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraden. Het voorontwerp wijzigt de wet (*) betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben van die producten, hun verkeer en controle.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie en Energie, keurde de Ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed, betreffende de aanhouding van verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten, en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraden. Het voorontwerp wijzigt de wet (*) betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben van die producten, hun verkeer en controle.

Het voorontwerp werd aan de opmerkingen van de Raad van State aangepast. De internationale regelgeving legt de lidstaten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) een voorraadplicht op. Het huidige Belgische systeem schuift de plicht van de overheid om strategische voorraden aan te houden, door naar de olie-importeurs en raffinaderijen. De maatschappijen die de voorraad aanhouden, ontvangen hiervoor, via de programmaovereenkomst inzake maximumprijzen, een vergoeding die schommelt naargelang de internationale prijs van de afgewerkte aardolieproducten, de interestvoet voor een lening en de kosten voor het huren van opslagcapaciteit. Het nieuwe Belgische voorraadsysteem bestaat uit: - de oprichting van het agentschap APETRA, dat een hoeveelheid aardolie(producten) in eigendom heeft die de kloof met de ontoereikende werkvoorraden kan dichten. - de aanzienlijke verhoging van de kwaliteit van de Belgische strategische voorraden, door kwaliteit- en beschikbaarheidseisen te stellen aan de werkvoorraden die meegerekend mogen worden in de verplichte voorraad. - een transparante aardoliemarkt, waarin elke eindconsument eenzelfde prijs betaalt voor de verplichte voorraad. Op termijn moet dit nieuwe systeem voor de consument leiden tot een kostenverlaging van de opslag van olieproducten. Het voorontwerp van wet richt het agentschap APETRA op, als vennootschap van publiek recht met overheid- en sectorafgevaardigden in zijn Raad van Bestuur. Daarnaast heeft het een professioneel dagelijks bestuur en een aanzienlijke overheidscontrole (toezicht van een Regeringscommissaris, beheerscontract). APETRA beheert de hoeveelheden die België volgens het IAE en de Europese Commissie moet houden, min de stocks die de voorraadplichtige maatschappijen aanhouden. Het voorontwerp legt strikte regels op inzake de hoeveelheden die deel mogen uitmaken van de strategische voorraden en optimaliseert de beschikbaarheid van de strategische voorraden voor de eindgebruiker in geval van een breuk in de bevoorrading. Het bevat voldoende sancties bij niet-naleving en besteedt de controle van de voorraden uit aan een professionele instantie. (*) van 10 juni 1997.