18 dec 2015 17:55

Subsidiaire heffing en vrijstellingsvoorwaarden voor sommige farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het percentage vaststelt van het voorschot van de subsidiaire heffing dat de farmaceutische bedrijven voor 2015 moeten betalen, alsook de vrijstellingsvoorwaarden voor sommige farmaceutische specialiteiten.

Door de budgetoverschrijding van meer dan 58,998 miljoen euro in 2015 bedraagt het voorschot van de subsidiaire heffing voor 2015 1,93% van de omzet 2014.  Een aantal geneesmiddelen wordt vrijgesteld van deze heffing. Naast deze vrijgestelde geneesmiddelen genieten de geforfaitariseerde geneesmiddelen in het ziekenhuis ook een vrijstelling van maximum 75% van deze heffing voor 2015. De heffing wordt begrensd tot 100 miljoen euro per jaar. 

De subsidiaire heffing is een heffing die de farmaceutische bedrijven verschuldigd zijn wanneer bij de herziene technische ramingen een budgetoverschrijding wordt voorzien van de uitgaven voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de subsidiaire heffing, bedoeld in artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot vaststelling van de vrijstellingsvoorwaarden voor sommige farmaceutische specialiteiten – Jaar 2015