25 sep 2020 19:11

Subsidie aan de Sectorale Fondsen Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling en toekenning van een subsidie aan Sectorale Fondsen Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Het ontwerp is in overeenstemming met de uitvoering van de wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelfonds. De uitgaven die ten laste van het fonds kunnen worden gemaakt, dienen om het aantal verpleeg- en zorgkundigen aan het bed van de patiënt te verhogen, hun arbeidsomstandigheden te verbeteren, meer mensen op te leiden tot verpleeg- of zorgkundige en deze beroepen bijgevolg attractiever te maken. De middelen kunnen ook besteed worden aan de tewerkstelling van ondersteunend personeel, dat in rechtstreeks contact staat met de verpleeg- en zorgkundigen en bepaalde logistieke of administratieve taken van hen kan overnemen, zodat zij meer tijd kunnen besteden aan het daadwerkelijk verzorgen van de patiënten.

Voor het jaar 2020 wordt een deel van de middelen van het Zorgpersoneelfonds toegekend aan het Fonds Sociale Maribel 330 en aan het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector, de verdeling gebeurt als volgt:

  • voor wat betreft het opleiden van bijkomende verpleeg- en zorgkundigen, 35 400 000 euro wordt, in verhouding tot het personeel (uitgedrukt in voltijdsequivalenten) dat in 2018 was tewerkgesteld, toegekend:
    • Fonds Sociale Maribel 330: 21 517 282 euro
    • Fonds Sociale Maribel van de overheidssector: 13 882 718 euro
  • voor wat betreft bijkomende tewerkstelling in de sector thuisverpleging, 17.484.697 euro wordt, in verhouding tot het personeel (uitgedrukt in voltijdsequivalenten) dat in 2018 was tewerkgesteld, toegekend:
    • Fonds Sociale Maribel 330: 17 091 125 euro
    • Fonds Sociale Maribel van de overheidssector: 393 572 euro

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling en toekenning van een subsidie aan de Sectorale Fondsen Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten in uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelfonds (ingevoerd bij de wet tot bestendiging van het Zorgpersoneelfonds en tot toewijzing van de desbetreffende middelen voor de jaren 2019 en 2020)