18 mrt 2022 16:19

Subsidievoorwaarden voor organisaties die gerechtelijke maatregelen begeleiden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne ontwerpen van koninklijk besluit en ministerieel besluit goed om de voorwaarden vast te leggen waaronder organisaties financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel voor de begeleiding van gerechtelijke maatregelen.

Lokale overheden, vzw’s of andere organisaties kunnen van de federale overheid een subsidie krijgen om een werkstraf, opleiding, dienstverlening of behandeling in het kader van een rechterlijke maatregel te begeleiden.

Het koninklijk besluit van 26 december 2015 dat dit reglementeert wordt gewijzigd en het ministerieel besluit van dezelfde datum wordt vervangen om:

  • ook een toelage toe te kennen voor ‘de uitvoering van een opdracht’ (mogelijkheid ingevoerd door de wet van 25 december 2016 houdende diverse bepalingen op sociaal gebied)
  • de teksten aan te passen aan de evolutie van straffen en maatregelen en hun uitvoering
  • tegemoet te komen aan enkele problemen met betrekking tot de aanwending en toekenning van de toelages

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen

Ontwerp van ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 december 2015 houdende de voorwaarden waaronder organisaties een financiële toelage kunnen genieten voor de uitvoering van een opdracht of voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, bedoeld in artikel 69, eerste lid, 4°, zesde en zevende lid en artikel 69bis van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen