25 apr 2014 18:29

Taalgebruik bij overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo een voorontwerp van wet goed dat een specifieke en uitzonderlijke afwijking invoert op het taalgebruik in de wetgeving overheidsopdrachten. 

Het voorontwerp voert een specifieke en uitzonderlijke afwijking in op het door de gecoördineerde wetten verplichte taalgebruik in het kader van overheidsopdrachten.  Deze afwijkingsmogelijkheid, die onderworpen is aan strikte voorwaarden, is meer bepaald van toepassing op complexe opdrachten in gespecialiseerde domeinen waarvoor de technische specificaties doorgaans enkel in het Engels beschikbaar zijn. Het voorontwerp voert dan ook een bepaling in die het mogelijk maakt bepaalde documenten (of delen ervan) die betrekking hebben op de technische specificaties in een andere taal (vaak het Engels) op te stellen dan de opgelegde taal of talen. 

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied