07 feb 2003 01:00

Taalpremies voor de federale ambtenaren

Op voorstel van de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van taalpremies aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt". Het koninklijk besluit gaat nu voor onderhandeling naar het Comité B en dan voor advies naar de Raad van State. Via dit koninklijk besluit zal een verhoogde taalpremie toegekend worden aan personeelsleden die hun bewijs van taalkennis nodig hebben bij de uitoefening van hun functie of taak. De houders van een management- en staffunctie worden uitgesloten van het toepassingsgebied.

Op voorstel van de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van taalpremies aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt". Het koninklijk besluit gaat nu voor onderhandeling naar het Comité B en dan voor advies naar de Raad van State. Via dit koninklijk besluit zal een verhoogde taalpremie toegekend worden aan personeelsleden die hun bewijs van taalkennis nodig hebben bij de uitoefening van hun functie of taak. De houders van een management- en staffunctie worden uitgesloten van het toepassingsgebied.

Op dit ogenblik krijgt elke federale ambtenaar een taalpremie, ongeacht welk bewijs van taalkennis hij heeft en ongeacht het feit of de ambtenaar deze taalkennis nodig heeft bij de uitoefening van zijn functie. Diegenen die op heden hun taalkennis bewezen hebben en dus een taalpremie genieten, maar ze niet nodig hebben in hun functie, blijven dezelfde taalpremies houden. Volgende personen hebben onder andere een verplichte taalkennis en kunnen dus, mits ze het vereiste taalexamen hebben afgelegd, aanspraak maken op een verhoogde taalpremie: - de houders van een functie die de eenheid van rechtspraak verzekert. Deze functies zullen door de Koning per FOD aangeduid worden; - personeelsleden tewerkgesteld in de gewestelijke diensten van de FOD Financiën in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. (zowel niveau 1, B, C en D als het hoofd van de dienst); - het hoofd van een uitvoeringsdienst waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt en die gevestigd is binnen of buiten Brussel Hoofdstad. Elke functionele chef - evaluator die vrijwillig het vereiste taalexamen heeft afgelegd en personeelsleden van een andere taalrol dan de zijne dient te evalueren, krijgt tevens een verhoogde taalpremie. De toekenning van de taalpremies past binnen één van de vier pijlers van de Copernicushervorming, nl. een modern human resourcesbeleid ontwikkelen. De drie andere principes zijn: een nieuwe structuur, een nieuwe management-cultuur en een nieuwe manier van werken.