13 dec 2013 19:19

Taalvoorwaarden voor het gerechtelijk personeel van de Brusselse rechtbanken

De ministerraad keurt op voorstel van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de taalvoorwaarden voor de griffiers, secretarissen en gerechtelijk personeel van de Brusselse gerechtshoven vastlegt. 

Het ontwerp voert de wet van 19 juli 2012 uit, die de taalvoorwaarden voor de Brusselse gerechtshoven vastlegt en de definities 'grondige' en 'functionele' taalkennis opnieuw vastlegt. De taalvaardigheden van de kandidaat zullen meer van belang zijn dan de taalkennis. Het begrip van teksten en gesprekken en de vaardigheid om een gesprek te voeren zullen de balangrijkste basis van het examen vormen, eerder dan woordenschat en grammatica.

Voor de taalexamens op administratief vlak zal ook de taalselectiemethode van Selor worden aangewend. Het ontwerp werd uitgewerkt door een werkgroep met vertegenwoordigers van de eerste minister, de staatssecretarissen voor Staatshervorming en de minister van Justitie.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier, adjunct-griffier en van deskundige, administratief deskundige en assistent bij een griffie in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken