01 apr 2022 18:07

Taxshift: vermindering van sociale bijdragen voor primo-starterzelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een voorontwerp van wet goed dat ertoe strekt voor het eerste kwartaal van activiteit als primo-starter een socialebijdragevermindering van 100 euro toe te kennen.

Overeenkomstig de beslissing van de beperkte ministerraad (Kern) van 31 januari 2022 werd een budget toegekend van 6,8 miljoen euro, om de koopkracht van zelfstandigen te verhogen in het kader van een taxshift. Gelet op het bedrag van de toegekende enveloppe en het doel van de taxshift, werd besloten om deze te laten toekomen aan zelfstandigen primo-starters. De vermindering zal worden toegekend aan elke startende zelfstandige die tijdens de twintig kalenderkwartalen vóór aanvang of herneming van hun zelfstandige activiteit op geen enkel ogenblik onderworpen was, noch als zelfstandige in hoofdberoep noch als zelfstandige gelijkgesteld met een zelfstandige in bijberoep.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wat betreft de “startende” zelfstandigen