03 jun 2016 19:22

Technische aanpassingen over tijdskrediet in de pensioenreglementering voor werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed en neemt akte van het ontwerp van koninklijk besluit over de technische aanpassingen van het tijdskrediet aan de pensioenreglementering van werknemers.

Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit brengen de pensioenreglementering voor werknemers op het vlak van tijdskrediet in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 december 2014. De technische aanpassingen zijn noodzakelijk naar aanleiding van de wijzigingen van het tijdskrediet in de reglementering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA).

Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 2012 tot uitvoering van artikel 123 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24bis, eerste lid, punt 9 en 34, §1er, 0, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, betreffende de periodes van tijdskrediet op het einde van de loopbaan