04 jun 2015 16:15

Technische wijziging aan de wetgeving over biociden

Op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem en van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat louter juridisch-technische wijzigingen aanbrengt aan de wetgeving over biociden. 

Het ontwerp vervangt de verwijzingen naar het oude koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden door de verwijzingen naar het nieuwe koninklijk besluit van 8 mei 2014. 

De wijziging heeft eveneens als doel:

  • opdrachten van het Comité voor advies inzake biociden die niet meer van toepassing waren, te verwijderen
  • het samenbrengen van de opdrachten van het Comité en wat het Comité behandelt, aangezien het hier om een herhaling gaat
  • de wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei, dat opgeheven werd, te verwijderen uit het opschrift en het dispositief van het koninklijk besluit

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden