25 mrt 2016 15:00

Technische wijzigingen aan statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed met enkele wijzigingen aan het ontwerp van koninklijk besluit over het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht.

Sinds 4 juli 2014 beschikken bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid over een nieuw statuut. Dit ontwerp van koninklijk besluit brengt enkele technische wijzigingen en verduidelijkingen aan het ontwerp van koninklijk besluit van 4 juli 2014* aan.

Naast enkele technische wijzigingen heeft het ontwerp tot doel om:

  • de bepalingen te verduidelijken over de vereiste graad- en/of dienstanciënniteit voor de bevordering door de verhoging in graad en voor de bevordering door overgang naar het hogere niveau
  • het quorum aan te passen om de selectie- en stagecommissies geldig te kunnen laten zetelen
  • de overgang naar de weddeschaal A2 van de commissarissen te regulariseren. Het gaat om de bevordering door overgang naar het hogere niveau met minder dan twee jaar graadanciënniteit, op het moment van de inplaatsstelling van de nieuwe loopbanen.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. 

*Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht