21 jan 2005 16:00

Tegemoetkoming in de verstrekking van klinische biologie

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad zes amendementen goed van het wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkomingen in de verstrekkingen van klinische biologie.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad zes amendementen goed van het wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkomingen in de verstrekkingen van klinische biologie.

De amendementen passen het wetsontwerp aan het advies van de Europese Commissie aan. Het gaat om bepaalde elementen van het koninklijk besluit die strijdig zijn met het beginsel van vrijheid van vestiging. Met name de beperking die de uitbating van een laboratorium voorbehoudt aan een fysieke persoon die gemachtigd is de verstrekkingen van klinische biologie uit te voeren of aan een vennootschap waarvan de vennoten, zaakvoerders en bestuurders uitsluitend personen zijn die aan dezelfde voorwaarde voldoen, wordt opgeheven. Om de professionele onafhankelijkheid van de specialisten in klinische biologie ten aanzien van de uitbater van het laboratorium van klinische biologie nog beter te waarborgen, voorzien de amendementen dat deze verstrekkers de schuldeisers van de erelonen en forfaits worden. Ze zullen centraal door de directeur van het laboratorium worden geïnd. De amendementen voorzien ook in een contractuele regeling inzake bestemming van erelonen. (*) nr 143.