09 jun 2006 12:25

Televisiespelen

Nieuwe reglementering van televisiespelen

Nieuwe reglementering van televisiespelen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden bepaalt waaraan spelen die aangeboden worden in het kader van televisieprogramma's dienen te voldoen. Het gaat om programma's, via nummerreeksen van het Belgische nummerplan, waarvoor men van de oproeper naast de prijs van de communicatie ook een betaling van de inhoud kan vragen. Die prijs is echter beperkt tot die reeksen waarop het eindgebruikertarief niet afhangt van de tijdsduur van de oproep en die een totaalprogramma inhouden. Dit ontwerp van koninklijk besluit somt de voorwaarden op die moeten worden nageleefd opdat de bedoelde spelen niet als een kansspel zouden worden beschouwd. Het ontwerp definieert ook de maatregelen en verplichtingen die worden opgelegd aan de verschillende personen die een rol spelen bij de realisatie van dergelijke spelen. Deze maatregelen en verplichtingen zijn er allemaal op gericht de meerderjarige kijkers (deelname door minderjarigen is verboden) die wensen deel te nemen aan deze spelen, niet alleen te behoeden voor mogelijke verslaving maar hen ook te beschermen tegen de mogelijke zware financiële gevolgen van overmatig spelen. Dit onder meer door het instellen van maximumtarieven voor de communicatie. Ze garanderen ook de nodige transparantie omtrent de prijzen die men kan winnen en voorzien in de nodige controlemogelijkheden.