20 jul 2006 17:00

Ten onrechte uitbetaalde pensioenen

Aanpassing van de verjaringstermijn van pensioenen die ten onrechte zijn uitbetaald

Aanpassing van de verjaringstermijn van pensioenen die ten onrechte zijn uitbetaald

Minister van Leefmilieu en Pensioenen Bruno Tobback stelde voor om de verjaringstermijn voor de terugvordering van pensioenen van de openbare sector die ten onrechte zijn uitbetaald te wijzigen. De bedoeling is om de regels voor de verjaringstermijnen in alle stelsels uniform te maken. De verjaringstermijn wordt voor de pensioenen van de openbare sector van vijf jaar op drie jaar gebracht. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 61 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.