26 apr 2019 16:29

Terbeschikkingstelling van ambtenaren van de fiscale administraties in het kader van de strijd tegen economische en financiële criminaliteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 23 januari 2007 wijzigt. Dit koninklijk besluit stelt de regels vast waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie om deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit.

Het ontwerp heeft als doel het koninklijk besluit van 23 januari 2007 aan te passen aan de veranderdingen binnen de FOD Financiën, met name na de invoering van de nieuwe loopbanen en de nieuwe structuur van het departement. Bovendien wordt, op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken, een bepaling opgenomen die een legitimatiekaart verschaft aan de ter beschikking gestelde ambtenaren.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen, en vervolgens ter advies aan de Raad van State voorgelegd.