02 sep 2016 12:53

Terbeschikkingstelling van kantoorruimtes voor satellietkantoren van FOD's en POD's

De ministerraad steunt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon de promotie van het project om kantoorruimtes ter beschikking te stellen als satellietkantoren voor de federale overheidsdiensten en de programmatorische overheidsdiensten.

Het project is na een geslaagde testperiode klaar om opengesteld te worden voor alle geïnteresseerde federale overheidsdiensten. Het zorgt onder meer voor een beter evenwicht tussen het professionele leven en het privéleven van de personeelsleden van de federale overheidsdiensten. Daarnaast speelt het project ook in op de mobiliteitsproblematiek. Dichter bij huis werken verkleint namelijk de ecologische voetafdruk van de departementen inzake woon-werkverkeer. Bovendien brengt satellietwerken de overheid letterlijk dichter bij burger en ondernemingen, wat een positief effect kan hebben op de klantentevredenheid. 

Binnen het samenwerkingsinitiatief tussen de minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon, wordt de Regie der Gebouwen ermee belast initiatieven te nemen om het aantal gebruikers van de satellietkantoren snel te laten toenemen en om de kantoren te voorzien van een internetverbinding. Zo kunnen de gebruikers in goede omstandigheden werken en zich vanop afstand connecteren op applicaties van hun overheidsdienst. Daarnaast zal de Regie der Gebouwen via Fedweb een gemakkelijk te gebruiken reservatiesysteem ter beschikking stellen aan de deelnemende FOD's en instaan voor de huur- en onderhoudslasten van de satellietkantoren. 

In een eerste fase worden een 100-tal plaatsen ter beschikking gesteld. Een evaluatie volgt over 1 jaar, waarna het aantal plaatsen kan uitgebreid worden.